Stadgar för APEOS

Asociación de Profesores de Español del Oeste de Suecia

§ 1 Ändamål

Föreningens syfte ska vara att främja spanskämnet och ta tillvara medlemmarnas intressen samt vara ett forum för fortbildning och utbyte av pedagogiska erfarenheter.

§ 2 Medlemskap

Medlemskapet ska vara öppet för alla som ägnar sig åt undervisning i spanska eller på annat sätt främjar föreningens ändamål. Även den som tidigare varit verksam i spanskundervisning är välkommen som medlem i föreningen.

§ 3 Firma

Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan utse en eller flera personer som firmatecknare.

§ 4 Årsavgift

Till föreningen betalas en årsavgift, vars storlek bestäms av årsmötet.

§ 5 Styrelse

Antalet medlemmar i föreningens styrelse bestäms av årsmötet, dock ska styrelsen bestå av minst fem ledamöter. Styrelsens sammansättning bör helst representera medlemmarnas olika undervisningsstadier. Årsmötet ska välja ordförande. Övriga ledamöters uppgifter bestäms av styrelsen.

§ 6 Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses på årsmötet två ordinarie revisorer och en suppleant för perioden fram till nästa årsmöte.

§ 7 Styrelsebeslut

Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. På styrelsesammanträde ska föras protokoll.

§ 8 Kassa och bokföring

Kassören är skyldig att hålla räkenskaperna och kassan samt föreningens övriga tillgångar tillgängliga för revision närhelst ordförande, styrelsen eller revisorerna kräver det.

§ 9 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår går från 1 januari till 31 december.

§ 10 Kallelse

Kallelse till årsmöte skall vara utsänd senast två veckor före mötet.

§ 11 Rösträtt

Frånvarande medlems rösträtt får utövas genom skriftlig fullmakt via ombud.

§ 12 Motioner

Förslag från medlem till årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 januari. Motioner skall framläggas skriftligen.

§ 13 Medlemskap i CAPES och val till dess styrelse

Föreningen är medlem i CAPES (Coordinadora de las Asociaciones de Profesores
de Español de Suecia). Begäran om utträde ur CAPES görs skriftligt hos styrelsen för CAPES.

Enligt CAPES stadgar (§ 3 CAPES medlemsföreningar) utser varje medlemsförening en egen styrelse, egna revisorer och har rätt att anta egna stadgar, som dock inte får strida mot CAPES stadgar. Varje medlemsförening uttar också en egen medlemsavgift.
På medlemsföreningarnas årsmöte ska CAPES verksamhetsberättelse och dess revision redovisas. CAPES styrelse beslutar om fördelning mellan medlemsföreningarna av de medel som eventuellt tilldelas CAPES.

Enligt CAPES stadgar (§ 6 Styrelse) väljs styrelsen till CAPES bland medlemsföreningarnas valda styrelseledamöter och består av ordförande, vice ordförande, kassör och en till två medlemmar från varje medlemsförening. För dessa kan suppleanter utses. Ingen medlemsförening får dock utse mer än två ordinarie medlemmar i styrelsen.

Ordförande och vice ordförande i CAPES ska utses bland medlemsföreningarnas valda ordföranden vilket innebär att de representerar två olika medlemsföreningar.
Styrelseledamöterna väljs för ett år.
Enligt CAPES stadgar (§ 9 Valberedning) väljs två ledamöter från varje medlemsförenings styrelse till valberedning, en som ordinarie ledamot och en som suppleant.

§ 14 Årsmöte

Årsmöte hålls senast den siste februari på plats som styrelsen bestämmer.

Följande ärenden skall tas upp på årsmötet:

1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
2. Val av en justeringsman, som vid behov även fungerar som valkontrollant och rösträknare.
3. Fastställande av dagordning.
4. Justering av röstlängd
5. Mötets stadgeenliga utlysande.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disponering av uppkommen vinst eller förlust.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Inkomna motioner.
10. Bestämmande av kostnadsersättning för styrelsens verksamhet.
11. Fastställande av årsavgift.
12. Redovisning av CAPES verksamhetsberättelse och dess revision
13. Val av styrelseordförande.
14. Val av övriga styrelseledamöter.
15. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
16. Val av valberedning bestående av minst två medlemmar och en suppleant, varav en ska vara sammankallande.
17. Övriga frågor.

§ 15 Extra föreningssammanträde

Om minst tio medlemmar gemensamt anser det befogat ska styrelsen kalla till extra föreningssammanträde. Sådant sammanträde kan också begäras av revisorer och valberedning. Mötets syfte ska alltid anges.

§ 16 Beslut på föreningssammanträde

Beslut på föreningssammanträde fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 17 Ändring av stadgar

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett årsmöte. Ändringsförslaget skall presenteras i kallelsen till mötet.

§ 18 Upplösning av föreningen

Beslut om föreningens upplösning fattas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett årsmöte. Upplösning av föreningen skall presenteras i kallelsen till mötet. Vad som efter betalning av föreningens skulder återstår av dess tillgångar ska tillfalla det ändamål som sista föreningssammanträdet beslutar.
Stadgarna antagna av årsmötet den 8 februari 2010

Annette Westling Lange
Mötesordförande
Lena Bolin
Mötessekreterare

Stadgarna fastställda av föreningsmötet den 3 maj 2010

Lena Bolin
Mötesordförande

Inger Olsson
Mötessekreterare

Aktuellt

 • LÄSECIRKEL MED EDUARDO TORNATORE

  Läsecirkeln med Eduardo Jiménez Tornatore träffas den 4 september kl.18:30. Boken heter “Las Homicidas” av Alia Trabucco Zerán.  Anmälan till: monikabuchel@gmail.com senast den 24 augusti 2024.  Alla medlemmar är välkomna!

  Läs mer


 • Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2024

  OBS! Den nya medlemsavgiften är 200 kr. Vi kommer att uppdatera webbsidan snarast möjligt. 

  Läs mer


 • LA HORA DEL CUENTO – Marzo 2024

  El club de lectura de cuentos La Hora del Cuento tendrá su próximo evento el martes 5 de marzo a las 20:00 por Zoom. Este mes charlaremos sobre La Tortuga Gigante de Horacio Quiroga. Pueden anotarse en Facebook o enviando un mensaje a marilyn_mansilla@hotmail.com ¡Nos vemos!

  Läs mer