Stadgar för CAPES

Coordinadora de Asociaciones de Profesores de Español de Suecia

Sveriges Spansklärarföreningars Riksorganisation

§ 1 Firma och ändamål

Sveriges Spansklärarföreningars Riksorganisation, Coordinadora de Asociaciones de Profesores de Español de Suecia – CAPES -, ska vara ett politiskt obundet samarbetsråd för spansklärarföreningar i Sverige och har till ändamål att:

 • främja spanskämnet inom svenskt utbildningsväsen
 • tillvarata spansklärarnas intressen i förhållande till myndigheter i Sverige och den spanskspråkiga världen
 • utgöra remissinstans för frågor av gemensamt intresse för den svenska spansklärarkåren
 • stödja medlemsföreningarnas verksamhet.

§ 2 Medlemskap

Medlemskap i CAPES står öppet för varje spansklärarförening, vars samtliga styrelseledamöter ska kallast ill CAPES årsmöte. Begäran om utträde ur CAPES görs skriftligt hos styrelsen.

§ 3 CAPES medlemsföreningar

Varje medlemsförening utser en egen styrelse, egna revisorer och har rätt att anta egna stadgar, som dock inte får strida mot CAPES stadgar. Varje medlemsförening uttar också en egen medlemsavgift.  CAPES styrelse väljs bland medlemsföreningarnas styrelseledamöter. På medlemsföreningarnas årsmöte ska CAPES verksamhetsberättelse och dess revision redovisas. CAPES styrelse beslutar om fördelning mellan medlemsföreningarna av de medel som eventuellt tilldelas CAPES.

§ 4 Årsavgift

Till CAPES betalar medlemsföreningarna en årsavgift vars storlek föreslås av CAPES styrelse och beslutas av CAPES årsmöte.

§ 5 Firmateckning

CAPES firma tecknas av dess kassör, antingen ensam eller i förening med ordföranden och/eller vice ordföranden.

§ 6 Styrelse

Styrelsen väljs bland medlemsföreningarnas valda styrelseledamöter och består av ordförande, vice ordförande, kassör och en till två medlemmar från varje medlemsförening. För dessa kan suppleanter utses. Ingen medlemsförening får dock utse mer än två ordinarie medlemmar i styrelsen. Ordförande och vice ordförande i CAPES ska utses bland medlemsföreningarnas valda ordföranden vilket innebär att de representerar två olika medlemsföreningar. Styrelseledamöterna väljs för ett år. Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ledamöter deltar i mötet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal hänskjuts frågan till medlemsföreningarnas styrelser för ny beredning. Vid lika röstetal därefter har ordföranden utslagsröst. Arvoden utgår ej till styrelsen.

§ 7 Mötesverksamhet

När någon av CAPES styrelsemedlemmar anser det befogat ska styrelsen kallas till möte. Möte kan också begäras av CAPES revisorer. Mötets syfte ska anges i kallelsen. Möten kan ske per telefon, via mejl eller vid en sammankomst. Alla möten ska protokollföras.

§ 8 Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och CAPES räkenskaper utses på årsmötet två revisorer, vilka ska komma från två olika medlemsföreningar. För dessa kan suppleanter utses.

§ 9 Valberedning

Två ledamöter från varje medlemsförenings styrelse ska väljas till valberedning, en som ordinarie ledamot och en som suppleant. Valberedningen förbereder och föreslår på årsmötet val av ordförande, vice ordförande, kassör, ytterligare styrelsemedlemmar och revisorer för CAPES.

§ 10 Kassa och bokföring

Kassören är skyldig att hålla räkenskaperna och kassan samt CAPES övriga tillgångar tillgängliga för revision närhelst någon ur medlemsföreningarnas styrelse eller någon av revisorerna kräver det.

§ 11 Räkenskapsår

CAPES räkenskapsår är 1 juli-30 juni.

§ 12 Kallelse

Kallelse till CAPES årsmöte ska vara utsänd per brev eller mejl till medlemsföreningarnas samtliga styrelseledamöter och revisorer senast tre veckor före årsmötet. I kallelsen ska informeras om vilka som under verksamhetsåret ingått i CAPES styrelse och vilka som varit revisorer.

§ 13 Motioner

Motioner ska vara CAPES styrelse tillhanda senast den 31 augusti. Motioner ska framläggas skriftligen.

§ 14 Årsmöte

Årsmötet ska hållas senast den 30 september.

Följande ärenden ska tas upp på årsmötet:

1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
2. Val av justeringsperson, som utöver ordförande justerar protokollet
3. Fastställande av dagordning
4. Mötets stadgeenliga utlysande
5. Styrelsens ekonomiska redovisning och verksamhetsberättelse samt revisorernas  berättelse
6. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disponering av uppkommen vinst eller förlust
7. Fråga om ansvarsfrihet för CAPES styrelse
8. Fastställande av årsavgift
9. Förslag till budget för verksamhetsåret
10. Val av styrelseordförande, vice ordförande och kassör
11. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter
12. Val av revisorer och eventuella suppleanter
13. Val av valberedning
14. Bestämmande av kostnadsersättning för styrelsens verksamhet
15. Rapport om de ärenden angående CAPES som beslutats om på medlemsföreningarnas årsmöte
16. Inkomna motioner
17. Övriga frågor

§ 15 Ändring av stadgar

Beslut om ändring av CAPES stadgar fattas med 2/3 majoritet av medlemsföreningarna vid två på varandra följande möten varav ett ska vara årsmöte. Ändringsförslaget ska presenteras i kallelsen till respektive medlemsförenings båda möten.

§ 16 Upplösning av CAPES

Beslut om upplösning av CAPES fattas med 2/3 majoritet av medlemsföreningarna vid två på varandra följande möten varav ett ska vara årsmöte. Upplösningen av CAPES ska presenteras i kallelsen till dessa två möten. Vad som efter betalning av CAPES skulder återstår av tillgångar ska i lika delar tillfalla de ingående medlemsföreningarna.

Ovanstående stadgar tagna vid årsmötet för Spansklärarföreningen i Västra Sverige
Göteborg 2010-02-08

samt föreningsmötett i Spansklärarföreningen i Stockholm
Stockholm 2010-05-18.

Ovanstående stadgar fastställda vid föreningsmöte i Spansklärarföreningen i Västra Sverige
Göteborg 2010-05-03.

Samt årsmötet för Spansklärarföreningen i Stockholm
Stockholm 2010-09-16.

Aktuellt

 • LÄSECIRKEL MED EDUARDO TORNATORE

  Läsecirkeln med Eduardo Jiménez Tornatore träffas den 4 september kl.18:30. Boken heter “Las Homicidas” av Alia Trabucco Zerán.  Anmälan till: monikabuchel@gmail.com senast den 24 augusti 2024.  Alla medlemmar är välkomna!

  Läs mer


 • Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2024

  OBS! Den nya medlemsavgiften är 200 kr. Vi kommer att uppdatera webbsidan snarast möjligt. 

  Läs mer


 • LA HORA DEL CUENTO – Marzo 2024

  El club de lectura de cuentos La Hora del Cuento tendrá su próximo evento el martes 5 de marzo a las 20:00 por Zoom. Este mes charlaremos sobre La Tortuga Gigante de Horacio Quiroga. Pueden anotarse en Facebook o enviando un mensaje a marilyn_mansilla@hotmail.com ¡Nos vemos!

  Läs mer